Education, study and knowledge

Syndróm podvodníka v univerzitnej kariére

click fraud protection

Vstup na univerzitu znamená začiatok novej etapy, ktorá môže byť veľmi vzrušujúca. Náhoda v akademickom priestore s ľuďmi, s ktorými máte spoločné záujmy a podobná profesionálna cesta, môže byť veľmi pozitívna pre osobný rast.

Nasávať vedomosti a začať vytúženú profesionálnu dráhu je veľmi motivujúci proces, ale čo sa stane, keď namiesto toho, aby ste si to užívali, trpíte a namiesto toho, aby vás to motivovalo, vás to robí malým? A pri mnohých príležitostiach, namiesto toho, aby ste si užívali kamarátstvo a učenie, sa univerzitná skúsenosť môže stať a more pochybností a porovnávaní, ktoré vedú len k pochybnostiam o vlastných schopnostiach, talente a dokonca aj k rozhodnutiu študovať toto kariéra. Toto máme na mysli, keď hovoríme o syndróme podvodníka; neustále cítiť, že nestačíte a že na tejto profesionálnej ceste preberáte vnucovanú úlohu.

V tomto článku budeme hovoriť o tom, ako sa tento syndróm podvodníka môže objaviť v univerzitnej kariére.a druh negatívneho vplyvu, ktorý má na duševné zdravie, pohodu a v konečnom dôsledku na akademický výkon.

instagram story viewer

Čo je to syndróm podvodníka?

Aby sme hlbšie pochopili vplyv syndrómu podvodníka v kontexte univerzity, je dôležité najprv definovať, čo tento fenomén je. Syndróm podvodníka sa týka presvedčenia o falošnej alebo falošnej úlohe v kontexte profesionálne, pracovné alebo akademické, založené na pocitoch neistoty alebo nedostatku kvalifikácie nevyhnutné.

V kontexte univerzity je syndróm podvodníka psychologický zážitok, ktorý ovplyvňuje mnohých študentov bez ohľadu na ich akademické schopnosti alebo známky. Prejavuje sa to ako pretrvávajúci pocit podvodu voči tomu, čo študujú, čo vedie tých, ktorí to študujú Majú tendenciu pochybovať o svojich úspechoch a obávajú sa, že v určitom bode budú v tejto kariére odhalení ako „podvodníci“. univerzite. Tento jav charakterizuje najmä neschopnosť internalizovať úspechy, pripisovať Úspechy sa teda pripisujú vonkajším faktorom alebo šťastiu namiesto uznania zručností a úsilia. personál.

Študenti, ktorí sú ovplyvnení týmito falošnými presvedčeniami, často žijú v neustálom stave úzkosti, obávajú sa momentu, keď sa ich domnelá nekompetentnosť prejaví ostatným. Tento pocit môže vzniknúť v ktorejkoľvek fáze univerzitnej kariéry a ovplyvniť talentovaných a schopných ľudí. Pochopenie tejto dynamiky je nevyhnutné na riešenie problému a podporu univerzitnej kultúry, ktorá podporuje dôveru a skutočné uznanie individuálnych úspechov.

  • Súvisiaci článok: "Sebapoňatie: čo to je a ako sa tvorí?"

Faktory, ktoré prispievajú k jeho rozvoju

Syndróm vysokoškolákov kariérneho podvodníka nachádza svoje korene v priesečníku faktorov, ktoré v kombinácii môžu vyvolať pretrvávajúce pocity pochybností alebo neschopnosti. Je dôležité zdôrazniť, že každý človek má iné skúsenostné a emocionálne pozadie, a preto spracováva informácie alebo súbor situácií, ktoré zažíva, odlišne. Toto sú niektoré faktory, ktoré môžu ovplyvniť vývoj syndrómu podvodníka na vysokej škole:

1. Akademický tlak

Akademický tlak je všadeprítomná a neustála situácia v mnohých univerzitných prostrediach, ktoré podporujú konkurencieschopnosť medzi študentmi. Pokračujúce vystavenie tomuto tlaku môže viesť k ohromnému stresu.. Títo študenti často pociťujú potrebu spĺňať vysoké štandardy, osobné aj spoločenské, ktoré zvyšuje pravdepodobnosť výskytu syndrómu podvodníka, najmä ak nedosahujete výsledky, ktorým veríte žiaduce. Okrem toho môžu očakávania učiteľov, rodiny a priateľov pridať ďalšiu váhu a vytvoriť úrodnú pôdu pre pochybnosti o sebe.

  • Mohlo by vás zaujímať: "Aký je vzťah medzi sebapožiadavkou a úzkosťou?"

2. Vlastné očakávania

Okrem očakávaní akademického prostredia, učiteľov či rodiny aj vnútorné očakávania že každý človek má o svojom akademickom procese alebo profesionálnej budúcnosti je mnohonásobne viac náročné. Študenti, ktorí si pre seba stanovujú nereálne vysoké štandardy, sú náchylnejší na to, aby upadli do cyklov sebakritiky. a rozvíjajúci sa syndróm podvodníka, neustále pochybovanie o svojich schopnostiach a budúcom zamestnaní. Tento perfekcionizmus môže byť z dlhodobého hľadiska paralyzujúci a má čoraz horšie následky na kariéru a sebarozvoj.

3. Neustále porovnávanie

Na druhej strane, neustále porovnávanie sa s rovesníkmi hrá zásadnú úlohu aj pri vzniku syndrómu podvodníka. V konkurenčnom univerzitnom prostredí Je ľahké upadnúť do pasce merania vlastného úspechu vo vzťahu k úspechu ostatných.. Toto porovnávanie, hoci je prirodzené, môže viesť k skreslenému vnímaniu osobnej hodnoty, čím sa zintenzívňujú pocity podvodu.

  • Súvisiaci článok: „Ako sa prestať porovnávať s ostatnými: 5 praktických rád“

Vplyv na duševné zdravie

Syndróm podvodníka nie je len akademickou prekážkou, ale má významný vplyv aj na duševné zdravie vysokoškolákov. Byť neustále vystavený tlaku a strach z odhalenia ako „podvodného“ alebo neschopnosť vykonávať svoju prácu môže vyvolať úzkosť, stres a iné emocionálne problémy. Niektoré z vplyvov na duševné zdravie sú:

1. Úzkosť

Úzkosť, ako neustály spoločník podvodníka, sa prejavuje pretrvávajúcou obavou o akademický výkon a strachom z hodnotenia ostatnými. Táto emocionálna záťaž môže ovplyvniť koncentráciu a celkovú pohodu a stať sa prekážkou akademického a osobného úspechu.

2. Stres

Stres spojený so syndrómom podvodníka a neustále pochybovanie o vlastných schopnostiach môže viesť k dlhodobému psychickému a emocionálnemu vyčerpaniu. Postihnutí študenti sa často ocitnú v neustálom boji o preukázanie sa, čo môže vyústiť do progresívneho vyhorenia.. Meranie svojich schopností porovnávaním so schopnosťami iných ľudí vedie k oslabeniu odolnosť voči ďalším výzvam a negatívne ovplyvňujú kvalitu života stabilným spôsobom v čas.

Stratégie, ako to prekonať

Napriek výzvam, ktoré syndróm podvodníka predstavuje, existujú účinné stratégie, ktoré môžu vysokoškoláci implementovať na prekonanie tejto emocionálnej a akademickej prekážky. Poďme diskutovať o niektorých stratégiách, ktoré vám môžu nielen pomôcť prekonať syndróm podvodníka, ale tiež podporiť zdravší a vyváženejší prístup k vysokoškolskému životu.

1. Uznanie a uvedomenie

Prvým krokom je uznať, že syndróm podvodníka je bežný a že v tejto skúsenosti nie ste sami. Byť schopný označiť príčinu niektorých problémov so sebaúctou a sebavedomím je prvým krokom k tomu, aby ste sa od nich oslobodili. okrem toho Uvedomenie si, že mnohí študenti zdieľajú tieto pocity, môže zmierniť emocionálnu záťaž a zabrániť tomu, aby ste sa cítili sami..

2. hovoriť o probléme

V súlade s tým, čo bolo spomenuté vyššie, môže byť zdieľanie svojich pocitov s priateľmi, rodinou alebo odborníkmi oslobodzujúce. Vyjadrenie obáv nahlas ich často pomáha demystifikovať a získať potrebnú podporu. Pri mnohých príležitostiach si neuvedomujeme dopad niečoho bolestivého, kým si nedovolíme prehovoriť. voľným a uvoľneným spôsobom o tom, dávajúc hodnotu našim bolestivým pocitom a nebezpečnosť.

3. Zmena vnútorného dialógu:

Pracujte na zmene negatívnych myšlienok na pozitívne afirmácie. Predovšetkým pri týchto problémoch riadených syndrómom podvodníka je veľmi dôležité, aby ste zmenili spôsob, akým hovoríte a riadite sa. Namiesto toho, aby ste sa sústredili na to, čo neviete, alebo na svoje obavy, sústreďte sa na svoje úspechy a schopnosti.. Nesnažte sa neustále prekonávať to, čo ste robili predtým alebo čo robia vaši rovesníci; Sústreďte sa na hľadanie toho, čo vás robí šťastnými.

4. Stanovte si reálne ciele

Definujte dosiahnuteľné ciele a oslavujte svoje úspechy, bez ohľadu na to, aké sú malé. Pomôže vám to postupne budovať sebavedomie. Namiesto toho, aby ste smerovali k nereálnym cieľom alebo cieľom zameraným na okamžitý úspech a porovnanie s tretími stranami, hľadajte ciele, ktoré zodpovedajú vašim schopnostiam a vášmu vkusu. Dostanete sa tam lepšie a cesta bude príjemnejšia.

5. Učte sa z chýb

Pochopte, že robiť chyby je súčasťou procesu učenia. Namiesto toho, aby ste ich považovali za zlyhania, dajte im hodnotu príležitostí na rast a zlepšenie. Všetci ľudia zlyhajú a nie je na tom nič zlé; Vďaka týmto zlyhaniam sa nám darí učiť sa a upravovať naše kroky, aby sme to pri ďalšom pokuse urobili dobre..

6. Vyhľadajte odbornú podporu

Neváhajte vyhľadať pomoc a podporu, keď ju potrebujete. Nie je nič zlé na tom, ak si uznáte, že vás tento problém ovplyvňuje do takej miery, že ho sami nedokážete zvládnuť; Starostlivosť o svoje duševné zdravie znamená aj vedieť požiadať o pomoc a v prípade potreby sa zveriť do rúk profesionálov.

Závery

V komplexnej vysokoškolskej ceste môže byť syndróm podvodníka náročnou prekážkou. Avšak jeho rozpoznaním a prijatím stratégií na jeho prekonanie sa študenti môžu oslobodiť od bremena neustálych pochybností o svojej hodnote a schopnostiach. Zdieľaním skúseností a hľadaním podpory vytvárame prostredie, ktoré podporuje dôveru a rast. Nezabúdajme, že cesta k akademickému úspechu nie je bez výziev, ale každý krok k prekonaniu syndrómu podvodníka je triumfom smerom k sebaposilňovaniu.

Teachs.ru
Koronavírusová kríza a rodinná kríza: potrebujeme terapiu?

Koronavírusová kríza a rodinná kríza: potrebujeme terapiu?

Musíte sa len rozhliadnuť, aby ste pochopili, že čo väzenie mohlo znamenať pre niektoré rodiny, t...

Čítaj viac

9 najlepších psychológov odborníkov na poruchy osobnosti v Barcelone

Centrum ALTER Psychológia a zdravie je jedným z najprestížnejších v meste Barcelona v liečbe návy...

Čítaj viac

10 najlepších psychológov, ktorí sú odborníkmi na úzkosť v Tortose

Susana Lopez je renomovaný psychológ v meste Tortosa, ktorý získal titul v odbore psychológia na ...

Čítaj viac

instagram viewer